0,00
  • No products in the cart.

verkoopsvoorwaarden

Identificatie

Bedrijfsnaam: Rogier Ruben
Commerciele naam: San-thee (www.san-thee.be)
Adres: Walrotstraat 26 1840 Steenhuffel
Ondernemingsnummer BE 0821 459 544
Telefoon: 0032 (0) 475 67 54 97
Email: info@san-thee.be

Algemeen

De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en San-thee. Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website www.san-thee.be veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene voorwaarden door de klant. San-thee behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen.

Er is veel tijd en energie gespendeerd in het presenteren, beschrijven en afbeelden van de artikelen die verkocht worden op deze website. Mocht er zich ondanks de voorzorgen dit op een correcte manier te doen, toch een fout bevinden op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

Prijzen

De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze geconsulteerd worden op de website of voor de geldigheidsperiode indien deze vermeld is. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

Koopovereenkomst

1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt San-thee onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft San-thee passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4) San-thee kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien san-thee.be op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door san-thee.be gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Bij het aanmaken en beheren van uw gebruikersprofiel bent u ten allen tijde verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. In geval van fouten in de adres- facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan san-thee.be in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (vb. levering of berichtgeving). Tevens bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord aan dit gebruikersprofiel gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

Verzendingskosten

De verzendingskosten worden gerekend aan een vast bedrag, ongeacht het gewicht of het aantal bestelde artikelen. Wij behouden ons het recht om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

Levering

Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 1 tot 10 werkdagen. Deze door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. San-thee.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.

Bij afwezigheid op het tijdstip van levering kunt u uw pakket vanaf de volgende werkdag afhalen in het dichtstbijzijnde PostNL-afhaalpunt, waar het 7 dagen blijft alvorens naar ons terug te keren. Wanneer een naar ons geretourneerde zending opnieuw verzonden moet worden, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor de verzendkosten in rekening te brengen, ook wanneer uw bestelling de eerste keer gratis verzonden was!

Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient san-thee.be de klant hiervan tijdig te verwittigen en heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

Overeenkomstig de wet “verkoop op afstand” is san-thee.be als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een email. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

Aansprakelijkheid bij transportschade

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd. We zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.

Verzakingsrecht

Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden de aankoop te herroepen en ons het artikel terug te bezorgen. U dient ons binnen 14 werkdagen na levering van het product schriftelijk (via email) op de hoogte te brengen dat u de aankoop wil herroepen.

Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en eigen risico van de verzender, in dit geval de klant. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die speciaal op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn. Maatwerk valt buiten dit recht.

Het recht van retour geldt ook niet voor natuurlijke variaties in uitzicht en smaak van de theesoorten. Thee is een natuurproduct en de oogst kan  jaar na jaar, afhankelijk van verschillende condities op de plantage, in smaak en uitzicht fluctureren. Dit zijn normale afwijkingen en vallen buiten dit recht.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van dertig dagen na terugbezorging door ons terugbetaald. U ontvangt dus de volledige aankoopprijs, inclusief de bij aankoop betaalde verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door san-thee.be, dan nemen wij alle kosten voor terugzending wel op ons.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan san-thee.be of de leverancier van het artikel.

Eigendomsrecht

San-thee.be blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen san-thee.be en de klant is het Belgisch recht van toepassing.

Login Account

Already a Rubnio Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.